مقالات

برترین مقالات

غربالگری شنوایی نوزادان

چکیده مطلب:

کودکان کم شنوا اگر به موقع شناسایی نشوند،حتی اگر درجات پایین از کم شنوایی و یا حتی به صورت یکطرفه داشته باشند، باز هم در تکامل مهارت های گفتاری و رفتاری و روانی، دچار مشکل خواهند بود، بنابراین باید مداخله زود هنگام از طریق انجام تست های شنوایی برای کودکان صورت گیرد. انجام تست OAE ( بررسی سلامت حلزون گوش)  تا قبل از ۱ ماهگی،برای تمامی نوزادان الزامی میباشد.
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در email
Email

تست های غربالگری شنوایی نوزادان:
حس شنوایی نقش بسیار مهمی در کسب مهارت های گفتاری، رشد اجتماعی و تعامل بین فرد و جامعه و رشد عاطفی کودک
دارد،به همین منظور کودک باید بتواند در سال های اول زندگی خود،صدا ها را بشنود و آن ها را از هم تمایز دهد تا درک
درستی از صدا های محیط اطراف داشته باشد.
کودکان کم شنوا اگر به موقع شناسایی نشوند،حتی اگر درجات پایین از کم شنوایی و یا حتی به صورت یکطرفه داشته
باشند، باز هم در تکامل مهارت های گفتاری و رفتاری و روانی، دچار مشکل خواهند بود، بنابراین باید مداخله زود هنگام از
طریق انجام تست های شنوایی برای کودکان صورت گیرد.

تشخیص و مداخله زود هنگام:

انجام تست OAE ( بررسی سلامت حلزون گوش)  تا ۱ ماهگی، تشخیص کامل تا ۳ ماهگی(با انجام تست های تکمیلی ترمانند تست ABR ,ASSE و …)، و تجویز سمعک و وسایل کمک شنوایی تا ۶ ماهگی.

OAE ( Oto Acoustic Emission) تست:

در حلزون گوش داخلی، سلول هایی به نام سلول های مویی داخلی و خارجی وجود دارند که با حرکت خود، انرژی صوتی
را به عصب شنوایی منتقل میکنند.

OAE
به معنای گسیل های منتشر شده صوتی و در واقع حرکت خود به خودی سلول های مویی خارجی است، هنگامی که در
معرض محدک صوتی قرار میگیرند.


یک پروب کوچک داخل مجرای گوش نوزاد قرار می گیرد و دستگاه بصورت یک اسکن شنوایی به طور OAE در آزمون
اتوماتیک صدایی را وارد گوشی نوزاد کرده و بازتاب آنرا پردازش می کند.


در صورت سلامت مسیر انتقال صدا به گوش میانی و عدم وجود هرگونه عفونت در گوش میانی) و نیز سلامت سیستم
گذر) نرمال خواهد بود و در صورت وجود مشکل در هر یک از قسمتهای فوق نتیجه ) OAE حلزون شنوایی، نتیجه تست
ارجاع) گزارش می شود. ) REFER


در حین آزمایش هیچگونه درد یا احساس ناخوشایندی برای نوزاد ایجاد نمی شود و در صورت خواب بودن نوزاد، آزمایش
برای هر گوش فقط 2 دقیقه طول می کشد.

نرمال بودن نتیجه تست OAE تنها دلیل بر سلامت شنوایی در مسیر گوش خارجی، گوش میانی و حلزون شنوایی است وبه هیچ وجه مسیر عصبی شنوایی را بررسی نمی کند.

ممکن است نوزادی که در این آزمون قبول شده باشد دچار آسیبدر عصب شنوایی (عصب هشتم مغزی) و یا آسیب در مسیر عصبی شنوایی تا قشر مغز ،باشد و با این وجود در آزمونغربالگری شنوایی قبول شود.

بنابراین انجام ازمون ABR در ۳ تا ۶ ماهگی نیز الزامی است.

نوزادان به طور معمول تا سه ماهگی قادر به شناسایی صدای والدین خود هستند و تا 6 ماهگی به صورت کامل نسبت بهصداهای اطراف عکس العمل از خود نشان می دهند، اگر غیر از  این باشد،باید سریعا  والدین برای بررسی سلامت سیستمشنوایی کودک به پزشک و کلینیک های شنوایی سنجی مراجعه نمایند تا مداخله و توانبخشی به موقع انجام گیرد.